Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sabzevarfa/domains/sabzevarfarhang.com/public_html/funcs.php on line 3
تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحولات نظام شهري: سبزوار فرهنگ

تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحولات نظام شهري


5 خرداد 1394
8
3808
تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحولات نظام شهري با ظهور انقلاب صنعتي و با گسترش شتابان شهرها، مخصوصاً متروپل ها، جوامع انساني ساكن در آنها، با مشكلات عديده اي روبه رو شده اند. يكي از بارزترين اين مشكلات، تمركزگرايي شديد در يك يا چند شهر و گسيختگي نظام سلسله مراتبي شهري در اكثر كشورها مي باشد. امروزه مشكلات فزاينده شهرهاي بزرگ و روند رو به افزايش شهرنشيني در جهان، به ويژه در كشورهاي رو به توسعه، از عوامل بازدارنده استراتژي هاي توسعه به شمار مي رود . در چنين كشورهايي، رشد جمعيت شهرنشين، و گسترش لگام گسيخته شهرها، پيامدها و مشكلات چاره ناپذير اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پديد آورده است در نتيجه اين مشكلات، تحليل گران مسايل شهري و منطقه اي، توجه خود را به توسعه شهرهاي كوچك و متوسط، به عنوان يك استراژي لازم براي مقابله با عدم تعادل ناشي از توسعه شهرهاي بزرگ، معطوف كرده اند چرا که تا هنگامي كه رشد شهري صرفاً به چند شهر بزرگ محدود باشد، گرايش بيشتري به تشديد و تمديد روند رشد در اين مراكز خواهد بود تا انتقال تدريجي آنها به مراكز شهري كوچك تر. در ایران  سهم فرآيند تبديل روستا به شهر در افزايش خالص جمعيت شهري در استان خراسان رضوي؛ رقمي كم تر از 20 درصد ميزان افزايش كل بوده است. با وجود اين روستاهاي تبديل شده به شهر توانسته اند در جذب و نگهداشت جمعيت موفّق عمل نموده و در كل تأثير مثبتي در بسامان سازي فضايي جمعيت و تعديل نظام سكونتگاهي منطقه داشته باشند. در رابطه با تحليل نظام شهري منطقه مورد مطالعه، شاخص هاي تمركز شهري و نخست شهري نشان مي دهند كه در تمامي دوره هاي مورد مطالعه، با اضافه شدن شهرهاي نوپا، نظام شهري منطقه به سمت تعادل نسبي حركت نموده است. در این راستا جهت كاستن از آثار منفي تبديل روستا به شهر و تقويت جنبه هاي مثبت آن و براي اين كه روستاهاي تبديل شده به شهر بتواند در توسعه منطقه اي و ملّي نقش مؤثّري را ايفا نمايد و جايگاه مناسبي در سلسله مراتب نظام سكونتگاهي پيدا كنند؛ تجديد نظر در تعريف شهر و تغيير در معيارها و ملاك هاي شناخت شهر از روستا از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، كالبدي و مديريتي و به تبع آن قوانين تقسيمات كشوري مرتبط با آن الزامي به نظر مي رسد.بسيار روشن است كه جهت توفيق شهرهاي نوپاي ايجاد شده، توجه به زيرساختارها و امكانات توسعه اي در اين شهرها، گسترش خدمات حمايتي براي توسعه اقتصادي؛ بهبود ساختار فيزيكي؛ تقويت پايه اقتصادي شهر و ساختار اشتغال آنها ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود.
منبع: يعقوب زنگنه، داود سميعي پور، عليرضا حميديان، 1392.
:: نظرات :: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
avatar
جواد فرزین
6 شهريور 1394
متأسفانه پس از انقلاب به علت عدم مدیریت صحیح ،جمعیت روستاهای کشور به شهرها مهاجرت کردند و هم به خودشان و هم به جمعیت شهری مشکلاتی را به بار آوردند استانهای آذربایجان هم ار این مشکل مثتثنی نیستند ، بعنوان مثال تقریبأ نصف جمعیت استان آذربایجان شرقی در تبریز ساکن هستند و نه تنها باعث از میان رفتن مشاغل روستائی شده اند باعث رقابت شدید در مشاغل شهری شده اند و نیز باعث تخریب فضاهای سبز و باغات شهری جهت تبدیل به فضاهای مسکونی شده اند که این امر در آلودگی هوای شهرها سهم مهمی را داراست و بجای اینکه با زندگی در روستاها توامأ با استفاده از امکانات زندگی مثل گاز و برق و آب آبیاری و مخابرات و غیره برخوردار شوند از فرآورده های طبیعی غذائی در روستاها برخوردار باشند و به اصل خویش بپیونند چون هر چه قدر هم در شهرها زندگی کنند باز هم در آنجا احساس غربت میکنند و به چشم دیگران هم غریبه دیده میشوند.
7 نظر در صف تاييد است.

مراسم 16 آذر که توسط انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه حکیم برگذار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟